Начало | Flaska | Структуриране на вода  « Теоретична основа

Терминология

Allium test —ALLIUM теста е биологичен тест, който се използва за определяне на това как организмите реагират на определени вещества.  В този тест се използват лукови растения поради факта, че те са доста чувствителни на влиянието на различни вещества в природата. Тестът се използва за определяне на общата клетъчна токсичност (цитотоксичност) спрямо различни вещества  и способността на веществата да повреждат ДНК -  (генотоксичност). Генотоксичността се определя, чрез използването на Allium метафазен тест, който открива различни хромозомни аномалии получени в резултат от излагането на организма на определени пренесени чрез водата вредни вещества. Този кратък тест дава цялостна информация и статистика за въздействието на силни генотоксини върху тестовото растение (Allium cepa L.). Тестът отчита влиянието върху растежа и развитието на живите клетки или организми при концентрации на вредните вещества в изключително ниски стойности, които не могат да бъдат уловени от небиологичните аналитични методи. Сред приблизително 700 разпознати токсични и генотоксични вещества, които е възможно да бъдат намерени в питейната вода, по-малко от  10 % от тях могат да бъдат засечени чрез използваните физикохимични анализи. (източник: EU Chemical Bureau, Natural Resources Defence Council: Think before you drink).

 

Биополе — модерна концепция в bioelectromagnetics, използвана за описване на сложна система от взаимодействие на електрически и електромагнитни полета в живите организми. Биополето позволява осъществяването на моментни, далечни взаимодействия между различни части на организма.

 

Evapo image— използвайки процедура открита към края на 80-те години от Ruth Kübler, художник от  Щутгард, Институтът за  Statics and Dynamics of Aerospace and Astrospace Constructions към Университета в  Щутгард е изследвал физичните и биофизични ефекти върху водата от 1999. Тази процедура ни позволява да разберем какви процеси, организми, вещества и физични полета оказват влияние върху структурата на водата.  Понятието “Evapo image” се отнася към микроскопските методи използвани за анализ на проби, получени след пълно изсушаване на капки вода. Микроскопското наблюдение се осъществява при сравнително ниско увеличение в тъмно поле, използвайки отклонена светлина.

GDV камера и измервани параметри (площ, интензитет, ентропия и др.) — е система използвана да заснема и анализира коронния разряд около обектите. Работи по подобие на т. нар. Кирлианова камера. Когато даден обект (пръст, лист, метален проводник, и др.) се допре до плоча с високо напрежение, това води до електрически разряд под формата на корона с ленти в различни форми. Екипът на д-р. Коротков, които е разработил GDV системата, също така е създал програма, която описва формата на разряда използвайки статистически параметри и може да интерпретира отделни форми въз основа на обширна база данни. Тези параметри включват площта на разряда, яркостта, степен на ентропия и др.  Тази система често се използва за алтернативен диагностичен метод на човешкото тяло.  

 

Кохерентност — вътрешната съгласуваност на частите на дадено цяло. За определен момент, светлината на лазера е кохерентна, защото стимулираните атоми или молекули в лазера излъчват светлина(фотони) през почти еднакви интервали, което води до получаване на една интензивна и фокусирана светлина.

 

Кохерентни области(домейни) във водните молекули — явление описано от теорията и потвърдено експериментално в квантовата електродинамика. При критична плътност, група молекули могат да образуват кохерентно състояние, където молекулите трептят във фазата с конкретно електромагнитно поле. Такава група молекули представлява т.нар кохерентна област. При всяка температура, водата в течно състояние се състои от  определени части молекули в кохерентна фаза  и в нормална фаза.  Движението на молекулите се определя от термични възбуждания или така нареченото  Брауново движение.

 

Космограм — наречен още мандала, изобразява архетипа (оригиналната форма или символ) на водата в неутрално състояние. Произхожда от древната традиция на т.нар. свята геометрия, която е била използвана в проектирането и обзавеждането на свещени обекти в египетската, гръцката и римската архитектура. Създаден е специално за бутилката Flaska и информацията записана в нея.  

 

Квантова електродинамика — квантовата теория за полето в електродинамиката (електромгнетизъм). Описва как фотоните и материята  взаимодействат  и това е първата теория, която правилно съчетава квантовата механика и теорията на относителността.  

 

Квантово поле — квантово механичен модел на физичното поле.

 

Молекулна информация — специфичната енергия и вибрационният ефект на молекулите на определено вщество (атом,йон) от заобикалящата ни среда. Молекулите оказват влияние на квантовото поле около тях  с техните енергиини нива и трептения. Ако молекулната информация се усили и прехвърли, тя може да бъде отпечатана върху кохерентни области от молекулите на друго вещество в резултат, на което те съответно се променят. Казано по-просто, другото вещество се информира или програмира. Трептенето характерно за веществото източник (неговите молекули) може да се предаде на кохерентните области на другото вещество за дълги периоди от време и може да попадне в организма на човек или животно  и да се предаде на кохерентните домейни на организма при поглъщане.

 

Вибрационна структура на водата — представлява структурата на молекулните трептения във водата. Молекулите, които са част от кохерентни области трептят във рамките на фазата (под влиянието на определено електромагнитно поле), докато молекули, които не са част от кохерентните области трептят свободно и несъгласувано.

 

Вибрационен ефект върху водата — пренос на молекулна информация от определено вещество върху водата. Кохерентните области във водата могат да трептят за дълги периоди от време с тази информация, като влияят и на заобикалящите ги молекули(чрез кохерентни енергиини вибрации, вижте обяснението за молекулна информация).

 

Водна кристална фотография — метод използван от японския учен Масару Емото (Office Masaru Emoto, LLC). Снежният кристал има красива, симетрична, хексагонална форма, много наблюдавани водни кристали са деформирани. Деформираната структура се мени съгласно индивидуалните водни проби. Питейната вода, която е претърпяла хлориране образува по-деформирани кристали и с по-малко шестоъгълна форма от тези на натуралната изворна вода. Това частично се дължи на остатъчния хлор. Някои изследвания откриват връзка между образуването на водния кристал и нивото на замърсяване на вода. Установено е и, че информацията или енергията от музиката, звуците или думите също може да оказва влияние върху образуването на водния кристал. Има значителни доказателства, че образуването на водни кристали не отразява само физическият, но и информационният или енергииният аспект на водата.