Начало | Околна среда

Чешмяна вода

Вода от чешмата? Защо не!

ЕКО мисъл: Четвърт литър нефт за литър вода?

 

Бутилираната вода е най-популярната напитка в света и продажбите ѝ все повече и повече растат. Естествено, това е добър бизнес за производителите и търговците поради, което е и добре рекламиран.

Но използвайки бутилираната вода, се създават все повече и повече проблеми на околната среда. Огромни количества отпадъци от пластмасови опаковки, се генерират и попадат в заобикалящата ни срада. Производството: бутилиране, съхранение, охлаждане и транспортиране на бутилираната вода изисква особено високо потребление на енергия.

Да погледнем нещата от финансовата им страна! Бутилираната вода по целия свят е около  240 до 10 000 пъти по-скъпа от чешмяната вода. Нека не забравяме, че водата е и много тежък за транспорт продукт. Рециклирането на пластмасовите бутилки несъмнено струва пари, но не се и извършва ефективно в световен мащаб.

 

Какво можем да кажем за питейната и бутилираната вода?

 

Качеството на питейната вода  в България се определя и контролира с Наредба на правителството (Наредба 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели). Отговорност за качеството на питейната вода носят водоснабдителните фирми. Контролът за изпълнение на изискванията на Наредбата се осъществява от Дирекция "Опазване и контрол на общественото здраве" при МЗ и РИОКОЗ.

Разписаните норми за качество на питейната вода произтичат директно от европейското законодателство и следват насоките на Световната Здравна Организация. Изискванията обхващат всички аспекти - микробиологични, химични и радиологични характеристики на питейната вода. Следят се: съдържание на микроорганизми (бактерии и вируси), химикали (нитрати, пестициди), метали (олово и др.) и характеристики като вкус, мирис, цвят.

Бутилиращите компании също трябва да отговарят на съвкупност от норми и директиви съгласувани с ЕС за да получат сертификат за производствена дейност. Не всички източниците на минерални и изворни води са годни за питейни нужди, затова предварително се правят анализи по отношение на физики-химични, радиологични и микробиологични показатели.

Водата изтичаща от чешмата е свежа и богата на кислород. Водата в пластмасовите бутилки в случай на дълго стоене по рафтовете на магазините и топлинно въздействие по време на транспортиране може да влоши качествата си, като например намаляване на съдържанието на минерални вещества и увеличаване количеството на вредните бактерии.

Проблем е и, че не винаги етикета на бутилката ясно показва съдържанието и характеристиките на водата в нея, което затруднява потребителя. В повечето случаи водата се бутилира в бутилки направени от полиетилен терефталат (PET), който не изисква твърде голямо количество енергия при своето рециклиране и не отделя хлор в атмосферата  при горене.

За съжаление, тези опаковки се рециклират все по-малко и по-малко в световен мащаб.

По-малко от една четвърт от генерираните отпадъци се подлагат на рециклиране дори и в най-развитите страни. Неприятната истина е, че пиейки вода от пластмасови бутилки ние неизбежно създаваме отпадъци, които постепенно се натрупват в заобикалящата ни среда. Основният упрек към питейната вода в пластмасови бутилки, е в необосновано високата консумация на енергия и то най-вече от изкопаеми горива. Следните цифри са доста впечатляващи. За да се произведе една еднолитрова пластмасова бутилка, капачката и останалата част на опаковката, са необходими 3,4 мегаджаули енергия . Един барел петрол осигурява около 6000 мегаджаули енергия, което означава, че ние произвеждаме около 1760 еднолитрови пластмасови бутилки от един барел. Ако 2 милиона души изпиват по една 1 литрова бутилка на ден вода за една година, ще бъдат изразходени 415 000 барела петрол само за производството на бутилките. Към това количество петрол трябва и да прибавим и изразходваните изкопаеми горива, използвани за процесите на бутилиране, транспорт и охлаждане на водата в магазина и по-късно в нашият хладилник. Енергия се използва също и при процесите на депозиране на отпадните материали и последващото им рециклиране. Образно казано, всеки път, когато изпиваме една еднолитрова пластмасова бутилка вода, ние изразходваме 1/4 литър петрол. Можете ли да си представите количествата изразходван петрол в световен мащаб? Например в САЩ, годишно са необходими 17 милиона барела суров петрол за производството само на пластмасови бутилки. И накрая  най-фрапиращият факт е, че при производството на 1 литър бутилирана вода, се изразходват около 3 литра вода, която в крайна сметка се отделя като много или малко замърсена отпадна вода.